Pirkimo taisyklės

 •  WWW.JAUNUOLIAI.LT INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

  1.Bendrosios nuostatos
  1.1. UAB „Jaunuoliai LT", juridinio asmens registracijos kodas - 302434774, PVM mokėtojo kodas - LT100004950715, buveinės adresas – V.Žalakevičiaus g. 13-17, Vilnius, el. paštas - info@jaunuoliai.lt (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje BioMed.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).
  1.2. Laikoma, kad asmuo, perkantis Parduotuvėje, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
  1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
  1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
  1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
  1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

  2. Asmens duomenų apsauga
  2.1. Vartotojas Klientu tampa užsiregistravęs Pardavėjo svetainėje (www.jaunuoliai.lt), ir registracijos metu pateikęs savo asmens duomenis; arba atlikęs pirkimą be paskyros registracijos, kuomet taip pat pateikia savo asmens duomenis.
  2.2. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.
  2.3. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami tik Kliento identifikavimui užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas išreiškia sutikimą pildydamas registracijos formą.
  2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.
  2.5. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
  2.6. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

  3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
  3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.
  3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
  3.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį; atsiskaitydamas per Paysera sistemą; sumokėdamas grynais kurjeriui Prekių pristatymo metu, pirkdamas.

  4. Prekių pirkimas
  4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu.
  4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.
  4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
  4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
  4.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.
  4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
  4.6.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
  4.6.2. Klientui pasirinkus apmokėjimą per Paysera sistemą, po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
  4.6.3. Klientui pasirinkus atsiskaitymą grynais Prekių pristatymo metu.
  4.7. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (spalva, dydis, t.t.), kiekį, bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.
  4.8. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys.

  5. Prekių pristatymas ir įteikimas
  5.1. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko ir adreso, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.
  5.2. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.
  5.3. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo vėlavimo.
  5.4. Prekių pateikimo Klientui metu Klientas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Klientui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Klientas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Klientui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
  5.5. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.
  5.6. Klientui apmokėjus už Prekes ir Pardavėjui ją pristačius, Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.
  5.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

  6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  6.1. Kiekvienos www.jaunuoliai.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.jaunuoliai.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Klientui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  6.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
  6.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
  6.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  7. Prekių grąžinimas ir keitimas
  7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
  7.2. Klientas, Pirkimo pardavimo taisyklių 7.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Kliento prašymu atsiunčiamas Klientui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
  7.3. Klientas, siunčia prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti dėl prekės trūkumų, ar prekės trūkumams šalinti, ar patikrinti, per Pardavėjo nurodytą kurjerį. Tokias prekes, iš anksto susitarus, iš Kliento gali atsiimti ir pats Pardavėjas.
  7.4. Jei tai yra įmanoma, Klientui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti, taip pat prekę grąžinti su visomis Pardavėjo gautomis komplektinėmis dalimis.
  7.5. Klientas - fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Klientas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Klientas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.
  7.6. Kliento teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Klientui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Kliento aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; sutartims dėl pagal specialius Kliento nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Kliento asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Kliento asmeninėms reikmėms; sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Klientui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.
  7.7. Klientas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, jog supranta, kad 7.6. punkte nurodytoms prekių kategorijoms priklauso ir supakuotos elektroninės knygos, garso ir vaizdo kūriniai, fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos ir kitos panašaus pobūdžio prekės, kurios buvo išpakuotos, t. y. Pardavėjas nesuteikia Klientui teisės nenurodant pagrindo atsisakyti sutarties, sudarytos dėl šių prekių.
  7.8. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų: kai sudaroma Pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Klientas ar Kliento nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Klientas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Klientas ar Kliento nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Klientas ar Kliento nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  7.9. Klientas - fizinis asmuo (vartotojas) praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą, pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties (Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 4 dalis).
  7.10. Prekės turi būti grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Klientas. Klientui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.
  7.11. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo, tenka Klientui.
  7.12. Klientui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu Klientas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
  7.13. Pinigai už prekę, įskaitant Kliento už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo Kliento atsisakymo gavimo. Jei prekės grąžinamos ne Pardavėjo veiklos vietoje (paštu, per kurjerį ar pan.), pinigai Klientui grąžinami pavedimu, nepaisant to kaip jis apmokėjo už prekę. Jei prekės grąžinamos Pardavėjo veiklos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje), pinigai Klientui gali būti grąžinami pavedimu arba grynaisiais.
  7.14. Tais atvejais, kai Klientas grąžina (grąžindamas nekokybišką prekę) tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, prekių pristatymo išlaidos jam grąžinamos proporcingai užsakytų ir grąžintų prekių kiekiui. Jei įsigyjant kelias prekes, konkrečiai prekei yra priskirta konkreti prekių pristatymo kaina, Klientui, grąžinant tokią prekę, jam grąžinama konkreti prekės pristatymo kaina.
  7.15. Pardavėjas neprivalo grąžinti Klientui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Klientas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo ir (ar) grąžinimo būdas. Tokiu atveju Klientui grąžinama įprastinės prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos.
  7.16. Pardavėjas gali sulaikyti Klientui jo sumokėtų sumų grąžinimą tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Klientas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. Tokiu atveju Pirkimo pardavimo taisyklių 7.13 punkte nurodyti pinigų grąžinimo terminai yra skaičiuojami nuo atitinkamo patvirtinimo gavimo.
  7.17. Pardavėjui atsisakius priimti grąžintas prekes, Klientas privalo pasiimti prekes savo sąskaita per 14 darbo dienų. Vėliau laikoma, kad Klientas atsisako grąžintų prekių dėl savo kaltės ir jokių piniginių pretenzijų neturi. Tokiu atveju Klientui pinigai už prekes nėra grąžinami.
  7.18. Klientui įgyvendinus teisę atsisakyti sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys. Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias Klienbtas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal susitarimą su Pardavėju. Klientas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras Kliento pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu Pardavėju, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnį.
  7.19. Grąžinamos prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.

  8. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė
  8.1. Klientas turi teisę:
  8.1.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;
  8.1.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
  8.2. Klientas įsipareigoja:
  8.2.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;
  8.2.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
  8.2.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;
  8.2.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;
  8.2.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;
  8.2.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.
  8.3. Pardavėjas turi teisę:
  8.3.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;
  8.3.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
  8.3.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;
  8.3.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  8.4. Pardavėjas įsipareigoja:
  8.4.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
  8.4.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;
  8.4.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
  8.4.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, kompleksiškos prekės;
  8.4.5. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;
  8.4.6. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;
  8.4.7. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;
  8.4.8. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.
  8.5. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.
  8.6. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.
  8.7. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
  8.8. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

  9. Kitos nuostatos
  9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  9.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
  9.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu susisiekus telefonu, el.paštu, registruotu paštu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
  9.4. Klientas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Pardavėjo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@jaunuoliai.lt Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.